Gratis verzending
Verzending €3,95
Alle producten speelklaar gemaakt
14 dagen niet goed, geld terug
0
0,00 0 artikelen

Geen producten in de winkelwagen.

Thuis in blaasinstrumenten
Blaasinstrumenten - Gitaren - Percussie - Slagwerken
Rachel van Brugman Muziek achter de balie

Garantie & Klachten

  1. De verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
  2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en de koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan de verkoper.
  3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 24 maanden na levering.
  4. De verkoper verschaft de koper een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
  5. Indien de geleverde zaak niet voldoet aan deze garanties, dan zal de verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, binnen de eerste 6 maanden na de aankoopdatum naar keuze van koper de zaak vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich per ommegaande de te vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en het eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen. Na de termijn van 6 maanden na de aankoopdatum zal de verkoper zorg dragen voor herstel van de zaak.
  6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van slijtage van draaiende of wrijvende onderdelen, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
  7. Beoordeling over de toepasselijkheid van de garantieclaim geschiedt door een geautoriseerde technicus gelieerd aan de groothandel van de zaak.
cart